Nagradne igre

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodna novine“, broj 87/09), članka 1. i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj 8/10), Namještaj Mima d.o.o. iz Pule, Valica 3 (u daljnjem tekstu Organizator), utvrđuje sljedeće:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„KLJUČ SREĆE“

KLASA: UP/I-460-02/18-01/125

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Izdano u Zagredu, 06. ožujka 2018.

 

Članak 1.

Organizator nagradne igre „KLJUČ SREĆE“

Je Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, 52100 Pula, OIB 24769473247.

Članak 2.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije poduzeća Namještaj Mima d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra provodi se u poslovnicI Namještaja Mime d.o.o. Poreč. Nagradno izvlačenje održati će se dana 24.03.2018. u salonu Namještaja Mima d.o.o., Radna zona Kukci b.b., 52440 Poreč

Članak 4.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 30.000,00 kuna. U cijenu je uključen PDV. Nagrada nije zamjenjiva za novac. Dobitnik nagrade nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu u većem iznosu od utvrđenog ovim pravilima.

Organizator se obvezuje 5% ukupnog nagradnog fonda 1.500,00 kune uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Dobitnik će se birati metodom slučajnog odabira. Svaki posjetitelj salona na dan 24.03. imati će mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri do 11,00 sati, na način da popuni kupon s podacima te taj kupon ubaci u kutiju iz koje će se izvući jedan dobitnik. Svaki posjetitelj koji ispuni kupon dobiti će ključ. Ključ treba čuvati do samog izvlačenja iz razloga što ključem otvara lokot dok je lokotom vezana nagrada.

Izvlačenje dobitnika provest će se na način slučajnog odabira iz nagradne kutije. Slučajnim odabirom izvući će se jedan dobitnik.

Članak 5.

Dobitnik/ca  nagrade biti će objavljeni  26.03.2018. na službenim Internet stranicama Organizatora (www.namjestaj-mima.hr)

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi posjetitelji odnosno uzvanici na dan 24.03.2018., kako bi zajedno proslavili otvaranje novouređenog salona Namještaj Mime u Poreču,  ispune kupon sa svojim kontakt podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) i ubace kupon sa podacima u nagradnu kutiju.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

6.1

Od sudjelovanja u nagradnoj igri izuzete su:

  1. Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade kod Organizatora, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji,

 

  1. Članovi komisije i osobe koje prate regularnost natječaja i dodjeljivanje nagrada iz članka 9., njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji.

 

  1. Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bili ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade u tvrtkama koje su na bilo koji način surađivale na pripremi i realizaciji natječaja, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji.

 

Članak 7.

 

U kandidate za nagradu ulaze sudionici nagradne igre koji zadovoljavaju uvjete iz članka 6.

 

Članak 8.

 

Nagrada koja će kroz nagradnu igru biti podijeljena je:

 

  • Kuhinja na mjeru Gloss Special s kuhinjskim aparatima u vrijednosti do 30.000,00 kuna. U cijenu je uračunat PDV.

Članak 9.

 

Odabir dobitnika održati će se u prisutnosti tročlane komisije Namještaj Mima d.o.o. u prostorima društva Namještaj Mima d.o.o. na adresi Radna zona Kukci bb, Poreč, dana 24.03.2018. godine u 13 sati. Komisiju koja će nadgledati izvlačenje nagrade čine:

 

Član 1.: Marin Gašparić

 

Član 2.: Igor Vratarić

 

Član 3.: Ankica Čehulić

 

Nakon objave imena dobitnika na službenim stranicama Organizatora, isti će biti obaviješten pismenim putem o primitku nagrade te on/ona može bilo telefonski (tel. 052/385-719), bilo pomoću elektronske pošte (marketing@namjestaj-mima.hr), bilo putem pošte, dogovoriti detalje o preuzimanju nagrade.

 

Dobitnik nagrade dužan je nagradu podići, uz predočenje osobne iskaznice, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko u danom roku ne ostvari svoje pravo na osvojenu nagradu, Organizatore će dobitnika, u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrade, pismenim putem obavijestiti o produženju roka za ostvarenje (preuzimanje) nagrade u trajanju od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne ostvari svoje pravo na nagradu, gubi pravo na istu, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. O Preuzimanju nagrade sastavit će se odgovarajući zapisnik.

 

9.1.

 

Nagrade će se predati isključivo dobitnicima. Umjesto dobitniku, neposredno, nagrada se može predati i osobi koju je dobitnik pisanom punomoći s ovjerenim potpisom, kod javnog bilježnika, ovlastio za preuzimanje nagrade, pod uvjetom da se punomoćnik prilikom preuzimanja nagrade Namještaju Mima d.o.o. legitimira izvornikom te punomoći i osobnom iskaznicom.

 

9.2.

 

Nagrada se ne može zamijeniti za protuvrijednost u novcu odnosno za neku drugu robu ili uslugu.

9.3.

 

U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade, ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti društva Namještaj Mima prema dobitniku nagrade. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, prodati će se na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 10.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom, u zakonskom roku, uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 11.

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljeno na Internet stranici http://www.namjestaj-mima.hr.

 

 

Članak 11.1.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Internet stranice www.namjestaj-mima.hr.

 

11.2.

 

Ova pravila primjenjuju se po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija RH i od dana objave istih.

 

Članak 12.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik u cijelosti prihvaća obveze i prava iz ovih pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik nagrade, njegovo ime i prezime i fotografija, mogu javno koristiti od strane društva Namještaja Mime d.o.o. bez naknade, i to u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video ili drugom pogodnom materijalu u promotivne svrhe.

 

 

 

Članak 13.

 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Puli.

VRH