Opći uvjeti poslovanja poslovnica Namještaj Mima d.o.o.

1. Pojmovi
2. Općenito
3. Dostupnost informacija
4. Ponude
5. Cijene
6. Narudžbe
7. Artikli iz izloga i Outleta
8. Pakiranje robe
9. Prijevoz robe
10. Isporuka robe
11. Ležarina
12. Raskid ugovora
13. Garancija i rezervni dijelovi
14. Plaćanje
15. Obrada osobnih podataka
16. Odgovornost za materijalne nedostatke
17. Izdavanje računa
18. Uvjeti povrata i reklamacije

1. POJMOVI

• Prodavatelj: Namještaj Mima d.o.o., sa sjedištem Valica ul. 3, 52100 Pula, upisane kod Trgovačkog suda u Rijeci pod o MBS 040003729, OIB: 24769473247, koju zastupa Marina Marjanović.
• Mima salon: poslovnice tvrtke Namještaj Mima d.o.o.
• Kupac: je svaka pravna osoba ili fizička, punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete
poslovanjaNamještaj Mima d.o.o.
• Potrošač: je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke,
poslovne,obrtničke ili profesionalne djelatnosti

2. OPĆENITO

Ovi opći uvjeti uređuju odnos između tvrtke Namještaj Mima d.o.o. sa sjedištem Valica ul. 3, 52100 Pula, upisane
kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040003729 (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i kupca u Mima salonima.
Ovi opći uvjeti uređuju prava i obveze ugovornih stranaka i temeljni su dio kupoprodajnog ugovora. Prihvaćanje
općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora u Mima salonu.
Ovi opći uvjeti prevladavaju nad suprotnim ugovornim uvjetima kupca ili ugovornim uvjetima druge osobe koji
odstupaju od ovih općih uvjeta. Ovi se opći uvjeti primjenjuju bez obzira na zakonsko ili stvarno registrirano sjedište
kupca i bez obzira na njegovu stvarnu sposobnost razumijevanja jezika na kojem su sastavljeni ovi opći uvjeti.

3. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Prodavatelj se obvezuje kupcu pružiti sljedeće podatke prije nego što ga ugovor ili ponuda obvezuju:

 • podaci o tvrtki Namještaj Mima d.o.o. (naziv tvrtke i sjedište, matični broj i OIB)
 • podatke za kontakt koji omogućavaju korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju (telefonski broj i e-adresa),
 • bitne obilježbe proizvoda (uključujući usluge nakon prodaje),
 • cijene, koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i moraju jasno prikazivati uključujući porez, te razdoblje valjanosti ovih podataka
 • cjenik i način izračuna troškova prijevoza i druge naknade,
 • način plaćanja i isporuke i razdoblje valjanosti tih podataka,
 • o postojanju jamstva za proizvode, ako je jamstvo izdano, uz odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja, za određene proizvode,
 • o ispravama koje je proizvođač priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda (jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje, uporabu, itd.) na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom, trajanje valjanosti ponude i trajanju ugovora.

4. PONUDE

Ponude su određene ovim općim uvjetima. Drugačiji uvjeti nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavatelja. Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavatelja na prodaju. Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 3 dana od dana njezinog izdavanja. Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim. Prodavatelj nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvaćanje opcije ponude, tj. uplate predujma. Minimalni predujam za realizaciju ponude iznosi 40% od ukupne vrijednosti ponude. Kupcu se nakon uplate predujma izdaje ugovor o prodaji te račun za primljeni predujam. Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavatelj će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati važećom.

5. CIJENE

Cijene robe i proizvoda su utvrđene u cjeniku koji je važeći na dan isporuke. Cijene koje su naznačene prilikom ugovora su važeće prema aktualnom cjeniku na dan ugovaranja, osim ako nije drugačije pismeno utanačeno.

Cijene se smatraju EXW skladište prodavatelja (uvozna roba je ocarinjena) i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza od skladišta prodavatelja do kupca. Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom. U ugovoru o prodaji, koji izdaje prodavatelj, se obavezno iskazuju svi troškovi.

Unatoč naporima da se pruže najnovije i točne informacije, podaci o cijenama mogu biti netočni.
Popusti, promotivni kodovi itd. se obično ne zbrajaju.

6. NARUDŽBE

Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavatelj pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke te kada kupac uplati predujam (min. 40%) a sve prema ugovoru o prodaji.
Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku 2 radna dana, u protivnom prodavatelj smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe. Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavatelja, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu. Prodavatelj zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe a najniže u vrijednosti predujma 40%. Posebne izrade po narudžbi kupca se ne mogu otkazati, npr. kuhinje, ormari na mjeru i drugi proizvodi van standardne proizvodnje, koje prodavatelj redovno ne drži na zalihama. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavatelja. Promjenu narudžbe prodavatelj će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.

7. ARTIKLI IZ IZLOGA (izuzev dekoracije) I OUTLETA

Prodavatelj u određenim okolnostima može dozvoliti prodaju artikala iz izloga i outleta. Artikli se mogu kupiti po principu viđeno-kupljeno te se ne mogu rezervirati predujmom. Prodavatelj se obvezuje za ovaj tip artikala obavijestiti kupca o nedostacima prilikom prodaje te kupac potpisuje zapisnik. Reklamacije na ukazane nedostatke prodavatelj ne prihvaća. Kupac je dužan preuzeti robu odmah a najkasnije 3 dana od kupnje. Artikli iz izloga i outleta nemaju original pakiranje. Odgovornost prelazi na kupca u trenutku preuzimanja. Kupac ima mogućnost ugovaranja dostave preko vanjskog suradnika prodavatelja ali pošto artikli nemaju original pakiranje prodavatelj se odriče odgovornosti prijevoza te ona prelazi na kupca.

8. PAKIRANJA ROBE

Prodavatelj isporučuje svu robu u originalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom pakiranju. Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca naplaćuje se posebno ukoliko isto prodavatelju stvara dodatni trošak.

9.  PRIJEVOZ ROBE

Cijene prodavatelja smatraju se EXW skladište prodavatelja. Prodavatelj ima skladišta u:

 • Velimira Škorpika 23 (u sklopu TC Dalmare), Šibenik
 • Žegoti 5d, Kastav, Rijeka
 • 159. brigade 1, Zadar
 • Valica BB, Pula
 • Radna zona Kukci bb, Poreč (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Antuna Mihanovića 9, Karlovac
 • Radnička cesta 8, Koprivnica 
 • Ungarija bb, Umag (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II 349 (u sklopu salona Namještaj Mima)

Kupcu će se roba isporučiti iz najbližeg skladišta, a prijevoz od tog skladišta do odredišta koje odredi kupac ide na teret kupca. Ako je roba kupljena u salonu onda i isporuka ide iz salona prodavatelja.

10. ISPORUKA ROBE

Isporuku robe (dostavu) je potrebno ugovoriti i platiti u poslovnici prilikom sklapanja ugovora o prodaji. Cjenik usluge dostave je objavljen u poslovnicama na info pultu te na web stranici prodavatelja koji možete pronaći OVDJE. Od dogovorene i uplaćene dostave ne može se odustati zbog unaprijed utvrđenih troškova i organizacije iste. Plaćanje dostavljačima prilikom isporuke nije moguće.

Rizik vezan uz kupljenu robu nakon izlaska robe iz skladišta prodavatelja prelazi na kupca.

U slučaju dostave robe kupcu od strane vanjskog prijevoznika možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku. Prodavatelj ne odgovara za ne isporuku robe zbog više sile.

Izbor dostavljača je odgovornost prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu ako će moći učinkovitije ispuniti narudžbu. Prodavatelj je dužan predati robu koju je kupac naručio u savršenom stanju, u dogovorenoj količini i u dogovorenom roku na lokaciji tvrtke ili u jednom od skladišta prodavatelja kojeg je kupac naveo u svojoj narudžbi. Troškovi dostave su dostupni na pultu svake poslovnice Namještaja Mima.

Roba se smatra isporučenom u trenutku kad je prodavatelj stavi na raspolaganje kupcu. Kupac mora pismeno potvrditi primitak robe potpisivanjem potvrde odnosno računa prodavatelju ili u iznimnim slučajevima predstavniku prodavatelja. Ako je kupac potrošač, rizik od slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca u trenutku kada mu je roba stavljena na raspolaganje u skladu s ovim općim uvjetima ili kada kupac kasni u skladu s ovim općim uvjetima. U svim ostalim slučajevima rizik od slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca u trenutku isporuke robe od strane prodavatelja kupcu. U slučaju uočenih problema s ispunjenjem kupčeve obveze plaćanja ili nepotpune uplate, prodavatelj će, prema vlastitom nahođenju, odgoditi ili otkazati otpremu robe , odnosno isporuka robe kupcu neće biti izvršena, sve dok kupčeva obveza plaćanja ne bude u potpunosti ispunjena.

10. 1. Osobno preuzimanje i montaža u vlastitom aranžmanu kupca

Kupac koji u vlastitom aranžmanu dogovara preuzimanje i montažu robe, osobno ili putem predstavnika, preuzima odgovornost za sve rizike slučajnog oštećenja ili uništenja robe. Rizik prelazi na kupca u trenutku isporuke robe od strane prodavatelja kupcu.

Kupac može osobno preuzeti naručene proizvode u odabranoj poslovnici prodavatelja tijekom redovnog radnog vremena. Robu spremnu za osobno preuzimanje kupac mora preuzeti u roku od 7 radnih dana. U suprotnom primjeru roba se može poslati ili skladištiti na trošak i rizik kupca. Kada dođe do kašnjenja s primanjem robe, rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca. Ako kupac ne preuzme robu u roku od 7 dana od primitka obavijesti da je roba spremna za preuzimanje, prodavatelj pridržava pravo otkaza narudžbe. Prodavatelj vraća bilo koju primljenu uplatu umanjenu za naknadu za ležarinu ili zadrži dogovorenu kaparu. Naknadu vrši prodavatelj koristeći ista sredstva plaćanja koja su korištena u izvornoj transakciji, osim ako nije drukčije ugovoreno (potrošač je naznačio upotrebu drugog načina plaćanja) ili ako se zbog svoje prirode plaćanju ne može pružiti isto sredstvo plaćanja.

11. LEŽARINA

Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku 7 dana od evidentirane usmene (osobno ili telefonom) i/ili pismene obavijesti o prispijeću robe, prodavatelj zadržava pravo da naplati ležarinu kupcu po tarifi od 10 €/ dnevno kao troškove koji su prodavatelju nastali zbog kupčevog kašnjenja u primanju robe.

Prodavatelj ne odgovara za nepreuzetu robu.

12. RASKID UGOVORA

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, prodavatelj može zatražiti raskid kupoprodajnog ugovora u slučajevima neispunjavanja obveza kupca. Prije raskida ugovora, u skladu s ovim općim uvjetima, kupcu se omogućava 15 dana od primitka obavijesti za ispunjenje obveza iz ugovora. Prodavatelj kupca pismeno obavještava o 15-dnevnom roku. U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveza, prodavatelj će dostaviti izjavu o odustajanju od ugovora i vratiti kupcu uplatu umanjenu za troškove ili zadržati dogovorenu kaparu u skladu s ovim općim uvjetima.

Raskid ugovora od strane kupca za robu kupljenu u poslovnicama Namještaj Mima doo kupac može podnijeti zahtjev pismenim putem. Namještaj Mima doo zadržava pravo odluke da li pristaje na raskid ugovora. Raskid ugovora nije moguć za robu po narudžbi po članku 6. ovih općih uvjeta. Namještaj Mima doo zadržava pravo naplate svih troškova te zadržavanja uplaćenog predujma po ugovoru o prodaji.
Povrat novca kupcima bilo kojeg raskida ugovora se vrši po osnovi zahtjeva za povrat koji se šalje bankama, za sve uplate izvršene karticama, a za sve uplate izvršene gotovinom ili transakcijskim računom vršimo isplatu na transakcijski račun kupca. Gotovinu ne isplaćujemo. Isplate se vrše u roku od 15 dana od primljene obavijesti o povratu.

13. GARANCIJA I REZERVNI DIJELOVI

Prodavatelj prenosi originalne jamstvene uvjete proizvođača na kupca. Za svu robu za koju ne postoji garancija proizvođača, prodavatelj daje svoju garanciju s rokom od 2 godine. Za tehničke proizvode, prodavatelj će osigurati servis i rezervne dijele tijekom jamstvenog roka. 
Proizvodi imaju jamstvo ako je navedeno na jamstvenom listu, računu ili reklamnoj poruci. Dobavljač proizvoda jamči kvalitetu proizvoda ili besprijekoran rad u jamstvenom roku ako ga koristite u skladu s njegovom namjenom i priloženim uputama. Jamstveni rok započinje danom primanja robe od strane kupca. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.
Kada jamstvo ne vrijedi?

 • ako potrošač nije slijedio upute za uporabu proizvoda,
 • ako je neovlaštena osoba modificirala ili nestručno tretirala proizvod,
 • ako je proizvod mehanički oštećen,
 • ako je kvar nastao zbog izlijevanja baterije,
 • ako je kvar nastao zbog ekstremnih fluktuacija mrežnog napona ili više sile.

GARANCIJA NA KUHINJE IZ VLASTITE PROIZVODNJE (ažururana verzija od 01.02.2020.)

OPĆE POSTAVKE

 1. Garancija se odnosi na upotrebu u kućanstvu.
 2. Vrijedi samo uz profesionalnu montažu kuhinje postavljenu od ovlaštenih montera.
 3. Garancija vrijedi 10 godina od dana kupovine kuhinje.
 4. Ova garancija pokriva nedostatke materijala i izrade u proizvodnji.
 5. Potreban je račun ili dokaz o kupovini da bi se garancija priznala.
 6. Dugogodišnja garancija se ne priznaje na kuhinje iz rasprodaje (kao npr. iz izloga, iz salona, i sl.)- za ovu vrstu garancije obratiti se našem prodavaču.
 7. Jamstvo od 10 godina vrijedi na sljedeće modele iz vlastite proizvodnje: AMELIE, CARISMA, ESPIRIT, EVOLUTION, GLOSS, NEOCLASSICO, AMARI i ROMA

10-godišnja garancija pokriva sve sljedece dijelove MIMA KUHINJA IZ VLASTITE PROIZVODNJE:

 • korpus
 • fronte
 • šarke
 • ladice
 • pokrivne i radne ploče
 • ukrasne letve
 • okove
 • (plinski podizači su pokriveni 5-godišnjim jamstvom)

PROIZVODI KOJI NISU POKRIVENI OVOM GARANCIJOM za kuhinje iz vlastite proizvodnje: 

 • Za kuhinju iz vlastite proizvodnje DESIRE vrijedi 3 godine garancije (vrijedi za korpus, fronte, šarke, ladice, pokrivne i radne ploce, ukrasne letve, okove, a ostali dijelovi pokriveni su opcim garancijskim uvjetima).
 • Ovom garncijom nisu pokrivene ručke, kvake, izvlačne metalne košare.

Ova garancija ne pokriva normalno habanje, rezove i ogrebotine koje dolaze od normalnog korištenja. Ne pokriva namjerna oštećenja ili nenamjensko korištenje proizvoda koja nisu uobicajena kao što su npr. udarci, prekomjerno mocenje, pretjerano direktno izlaganje suncu, i sl. Ne pokriva oštecenja nastala od nepravilnog čišćenja elemenata ili neodržavanja (držati se uputa za cišcenje i ne koristiti agresivna abrazivna sredstva, ne ostavljati zadržavanje vode na elementima i sl). Ne pokriva oštecenja proizvoda nastala modifikacijom od strane kupca.

Jamstvo se provodi uz kopiju računa i potvrdu o jamstvu. U pravilu, jamstvo se ne odnosi na: potrošni materijal, baterije, žarulje itd. Sve tvorničke greške i nedostaci koji se pojave tijekom jamstvenog razdoblja besplatno će se popraviti u servisnom centru ili putem ovlaštenih servisera.

14. PLAĆANJE

Uvjeti plaćanja se određuju u sklopljenom ugovoru. Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno vrijede ovi uvjeti plaćanja:

 • za sva plaćanja vrijede cijene iz cjenika bez popusta, ukoliko nije riječ o akcijama kreditnih kuća banaka ili prodavatelja, a koje će biti pismeno utanačene i vidljivo istaknute.

Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe. Za narudžbe se uplaćuje 40% ugovorenog iznosa odmah, kod pismenog sklapanja ugovora za pokretanje narudžbe, te ostatak kada roba dođe na skladište prodavatelja ali prije isporuke. Ovako određeno plaćanje vrijedi ako nije drugačije pismeno utanačeno u ugovoru. 

Prodavatelj i kupac suglasno utvrđuju da pri  kupnji proizvoda za koje je predviđen rok isporuke dulji od 30 dana, a kod kojih se uplaćuje djelomični ili ukupni jednokratni ili obročni predujam,  neće se obračunati i isplatiti kamate na iznos uplaćenog predujma obzirom da je kupac prethodno upoznat i suglasan sa rokovima isporuke.

U slučaju da kupac kasni s preuzimanjem robe, mogu mu se naplatiti troškovi naknade za skladištenje u skladu s 10. i 11. poglavljem ovih općih uvjeta. U određenim slučajevima, posebno u slučaju izrađivanja robe na mjeru i kad nije moguće otkazati narudžbu, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati određenu svotu novca kao znak da je ugovor sklopljen (kapara). Kupac se slaže da se dogovorena kapara smatra kao odustatnina. Takav se dogovor zaključuje sa svakim kupcem posebno prilikom sklapanja narudžbe.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

14.1. Načini plaćanja

Trenutno našim kupcima nudimo plaćanje gotovinom (novčanice i kovanice), karticom i kriptovalutama(Pula i Kukuljanovo).

Kupnju možete platiti karticama:

PBZ:

 • AMEX I VISA PREMIUM (kreditna)

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata (od 2-6 rata min. iznos transkcije 79,63 €; 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)
c. 13-24 rata bez kamata (min. iznos transkcije 929,06 €)

 • MAESTRO I VISA (debitna)

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata (od 2-6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 € )
c. 13-24 rata bez kamata (min. iznos transkcije 929,06 € )
d. 25-36 rata (min. iznos transkcije 1.990,84 €, vrijedi samo za asortiman vlastite proizvodnje)

 • MASTERCARD – jednokratno

ERSTE:

 • DINERS

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)
c. 13-24 rata bez kamata (min. iznos transkcije 929,06 € )
d. 25-36 rata bez kamata (min. iznos transkcije 1.990,84 €, vrijedi samo za asortiman vlastite proizvodnje)

 • MASTERCARD, VISA, MAESTRO I JCB

a. jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata ( od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

 • MAESTRO PLUS

a. jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata ( od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

ZABA:

 • MASTERCARD I VISA

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)
c. 13-24 rata bez kamata (min. iznos transkcije 929,06 €)
d. 25-36 rata bez kamata (min. iznos transkcije 1.990,84 €, vrijedi samo za asortiman vlastite proizvodnje)

 • VISA I MAESTRO

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)
c. 13-24 rata bez kamata (min. iznos transkcije 929,06 €)

 • GO CARD ZAGREBAČKE BANKE 

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €) 

RBA:

 • MAESTRO
  a. jednokratno
   
 • VISA I MASTERCARD 

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

OTP:

 • MAESTRO
  a. jednokratno
   
 • VISA I MASTERCARD 

a.  jednokratno
b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

Na POS OTP banke jednokratno se provlače i kartice Splitske Banke

KABA (KARLOVAČKA BANKA) DOSTUPNO SAMO U POSLOVNICI KARLOVAC:

 • MASTERCARD I VISA
  a. jednokratno
   
 • MAESTRO 
  a.  jednokratno
  b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

 

POBA (PODRAVSKA BANKA) DOSTUPNO SAMO U POSLOVNICI KOPRIVNICA:

 • MASTERCARD I VISA
  a. jednokratno
   
 • MAESTRO 
  a.  jednokratno
  b. 2-12 rata bez kamata(od 2- 6 rata min. iznos transkcije 79,63 €, 7-12 rata min. iznos transakcije 132,72 €)

PLAĆANJE KRIPTOVALUTAMA- samo u salonima Pula i Kukuljanovo

Plaćanje moguće s Bitcoinom (BTC), Etherom (ETH), Bitcoin cash (BCH), Stellar Lumenom (XLM), Ripple (XRP),
Dai (DAI), EOS, USDT, USDC, SOL (Solana) i BUSD (Binance USD).
 

Jednokratno se prihvaćaju kartice sljedećih banaka: Slatinska banka, Prmorska banka, Sberbanka, Istarska kreditna banka Umag, Jadranska bnaka, Kreditna banka Zagreb i Veneta banka, Addiko banka, Kent banka koja ima MB+ oznaku na Maestro kartici, HPB, strane banke itd.

Uplate se vrše isključivo u eurima.

Kupac se slaže da u slučaju sumnje na zlouporabu bilo kojeg načina plaćanja prodavatelj može, prema vlastitom nahođenju, dostaviti bilo koju predmetnu transakciju nadležnim tijelima bez prethodne najave. Kupac je svjestan i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa može naplatiti troškove transakcije kupca u svrhu ispunjavanja kupčevih obveza plaćanja u vezi s kupnjom prema ovim općim uvjetima koji prodavatelju nisu poznati.

15. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj se obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti potrošača.

Korisnik mora biti svjestan da je osobnom prodavatelju dužan pružiti svoje osobne podatke u ispravnom i istinitom obliku, a također je dužan obavijestiti mrežnog prodavatelja o promjeni njegovih podataka. Prihvaćajući ove uvjete i odredbe, korisnik potvrđuje da su njegovi osobni podaci točni.

Davanje podataka ugovorna je obveza, a podaci se obrađuju u svrhu obrade vaše narudžbe: dovršenje i potvrda narudžbe, priprema proizvoda, dostava proizvoda, rješavanje prigovora i druga komunikacija vezana uz kupnju. U slučaju da ne dostavite podatke, ne možemo ispuniti obveze koje proizlaze iz narudžbe. U tu svrhu podaci će se čuvati do ispunjenja svih ugovornih obveza ili najkasnije do isteka zastare radi mogućeg izvršenja pravnih zahtjeva koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Prodavatelj može kontaktne podatke kupca koristiti u svrhu provjeravanja zadovoljstva na temelju legitimnog interesa. Na taj način prodavatelj nastoji poboljšati korisničko iskustvo ili riješiti sve neugodnosti.

Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati na: Obavijest o obradi podataka.

16. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Potrošač može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ako obavijesti prodavatelja o nedostatku u roku od dvije godine od dana kupnje. Potrošač mora detaljno opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i dopustiti prodavatelju da pregleda predmet.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Potrošači podliježu odredbama Zakona o zaštiti potrošača, čak i ako odstupaju od pravila navedenih u nastavku. Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke robe koji se pojave nakon proteka dvije godine od dana kupnje.

Potrošač koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ima pravo po svom izboru:

 • zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostataka, 
 • zahtijevati sniženje cijene,
 • izjaviti da raskida ugovor.

Ako je proizvod moguće popraviti potrošač nema pravo birati želi li zamjenski proizvod ili popravak. Nema izdavanja IRA kod izdavanja zamjenske robe/proizvoda/dijela robe ili proizvoda i NEMA obračun PDV-a kod izdavanja zamjenske robe/proizvoda/dijela robe ili proizvoda, jer se to ne smatra novom isporukom (temeljem čl. 25. Pravilnika o PDV-u), već se radi o odšteti.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 4. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 5. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Prikladnost proizvoda provjerava se s drugim, besprijekornim predmetom iste vrste, kao i s izjavama proizvođača ili naznakama na samom proizvodu. Prikladnost se također provjerava uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Kupac mora Prodavatelja obavijestiti o svim materijalnim nedostacima, zajedno s njihovim detaljnim opisom, u zakonskom roku i ujedno nam omogućiti pregled proizvoda. Prigovori se mogu predati usmeno ili pismeno u Mima salonu u kojem je kupac kupio robu ili slanjem e-maila na [email protected] zajedno sa kopijom ugovora i/ili računa, slikama ili videom reklamiranog dijela te opisom oštećenja.  
Prije raskida ugovora, kupac mora Prodavatelju pružiti još jednu priliku da izbjegnu raskid ugovora. Kupac nema pravo raskinuti ugovor ako je nedostatak neznatan.

U slučaju korištenja prava na području materijalnih nedostataka, kupac mora vratiti stvar prodavatelju u stanju u kojem je bio primljen ili u stanju koje uključuje normalno korištenja predmeta. Svako pogoršanje ili uništavanje stvari znači gubitak prava na raskid od ugovora na temelju materijalnog nedostatka.

Prigovori se također mogu podnijeti u najbližem Salonu Mima, gdje morate dostaviti dokaz o kupnji (račun ili ugovor). U odabranom Salonu Mima ćete ispuniti izvještaj o prigovoru i od tada će se prigovor rješavati izravno iz odabranog Salona Mima.

Pravo na materijalni nedostatak detaljnije je regulirano odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obaveznim odnosima. Prodavatelj mora pismeno odgovoriti na zahtjev kupca najkasnije u roku od 15 dana od primitka, ako se ospori postojanje nedostatka robe ili nepravilnosti u pružanju usluge.

Ako prodavatelj uništi ili izgubi proizvod koji mu je dan na popravak, održavanje ili doradu, dužan je u roku od 8 dana kupcu isporučiti novi identični proizvod ako ga ima na zalihi ili odmah platiti naknadu u iznosu maloprodajne cijene novog proizvoda.

Ako prodavatelj ima na zalihi stvar koja je predmet materijalnog nedostatka, kupac može zatražiti zamjenu za novu stvar ili povrat plaćanog iznosa. U slučaju da prodavatelj nema stvari na zalihi, kupcu se vraća plaćeni iznos.

16.1. Prihvaćanje proizvoda

Kupac je dužan preuzeti proizvod koji je predao prodavatelju na razmatranje nakon završetka pregleda. Kupac može preuzeti proizvod isključivo u odabranom fizičkom Salonu Mima, gdje je podnio reklamaciju. 

Prodavatelj šalje kupcu obavijest o povratku proizvoda iz prerade i poziva ga da preuzme proizvod. Prodavatelj čuva i vodi evidenciju prigovora potrošača godinu dana od datuma podnošenja prigovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (6. stavak 10. članka). Potrošačeva prava iz prvog stavka zastarijevaju dvije godine od dana kada je prodavatelja obavijestio o stvarnom nedostatku.

17. IZDAVANJE RAČUNA

Sukladno s Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom mora Kupac te svaki primatelj računa zadržati izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora.

Prodavatelj ima u svojim Salonima Mima na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknute obavijesti o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun. 

Račun uključuje podjelu cijene i sve troškove vezane uz kupnju. Račun za kupca izdaje se iz poslovne jedinice u kojoj se narudžba priprema i otprema.

Kupac je dužan provjeriti ispravnost računa u trenutku prodaje. Naknadne reklamacije prodavatelj neće uzeti u obzir.

18. UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, ističemo da cijenjeni kupci pohvale i prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • direktnom predajom u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • poštom na adresu: Namještaj Mima d.o.o., Kukuljanovo 251, 51 227 Kukuljanovo
 • putem elektroničke pošte na adresu [email protected]

Pisani prigovori trebaju sadržavati sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu kupca,
 • datum podnošenja prigovora,
 • opis - sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama,
 • fotografiju oštećenja ili uputu za montažu sa označenim dijelom koji se reklamira,
 • fotokopiju računa kao dokaz o kupnji.

Kupac kao potrošač dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima u zakonskom roku. Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima je kako je navedeno u jamstvenim uvjetima. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.
Na pisani prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Svi prigovori podneseni na bilo koji od gore navedenih načina upisuju se u „Knjigu prigovora“ u sjedištu poduzeća.

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti ili oštećenja, slike istih možete nam poslati putem e-pošte [email protected] kako bismo u što kraćem roku utvrdili gdje je točno nepravilnost i poduzeli daljnje korake u otklanjanju iste. Kupac je dužan vraćeni proizvod dostaviti u originalnoj ambalaži, bez oštećenja, s priloženim računom.

Za proizvode koji su rađeni po mjeri ili nisu dostupni u poslovnici u trenutku povrata, nije moguće napraviti zamjenu proizvoda ili povrat.
U slučaju kupnje proizvoda na sniženju, akcijskoj prodaji ili rasprodaji uvažiti ćemo vašu reklamaciju na proizvod. Reklamaciju ne uvažavamo jedino u slučaju kada se reklamira nedostatak na koji su kupci upozoreni prilikom kupnje (roba s greškom).

U slučaju bilo kakvih upita ili nejasnoća, možete nas kontaktirati.